EOZNAMENIA - Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy - eoznamenia

Prejsť na obsah
Ing. Katarína Pivovarníková, 094 34 Hermanovce nad Topľou 24, IČO: 44968051, DIČ: 1076925696,
IČ DPH: neplatca DPH, zapísaná: na ObÚ Vranov n.T., č. OŽP-R/2009/03703-2, č. živn. registra 790-11887,
Prevádzkareň: Ing. Katarína Pivovarníková, Grafické štúdio EOZNAMENIA, Slovenská 355, 094 31 Hanušovce nad Topľou,
mobil: 0908 982 395, e-mail: info@eoznamenia.sk, www.eoznamenia.sk
DODATOK č. 4 k VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA
NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
UZAVRETEJ NA DIAĽKU A ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV OBCHODNÍKA
PLATNÉ OD 01.07.2024
1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní, okrem zmluvy, ktorej predmetom je
·       poskytnutie služby, ak došlo k úplnému poskytnutiu služby a poskytovanie služby začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu,
·       dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo tovaru vyrobeného na mieru,
·       dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak dodávanie digitálneho obsahu začalo a spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a obchodník poskytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b), ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu.
2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa
·       uzavretia zmluvy (pri zmluve o poskytnutí služby alebo pri zmluve o dodaní digitálneho obsahu inak ako na hmotnom nosiči);
·       keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete tovar (pri zmluve o dodaní tovaru);
·       keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný (pri dodaní viacerých tovarov Vami objednaných v jednej objednávke oddelene);
·       keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete poslednú časť tovaru (pri dodaní tovaru pozostávajúceho z viacerých častí)
·       keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar (pri dodávaní tovaru opakovane počas určitého času).
3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným e-mailom na info@eoznamenia.sk alebo poštou na adrese prevádzkarne: Ing. Katarína Pivovarníková, Grafické štúdio EOZNAMENIA, Slovenská 355, 094 31 Hanušovce nad Topľou. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou našich všeobecných obchodných podmienok a zaslali sme Vám ho aj e-mailom. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnite tu.
 
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
4. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom úhrady, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
S vrátením platby môžeme čakať do vrátenia tovaru späť na našu adresu alebo do preukázania, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť, alebo ho prineste na našu adresu prevádzkarne: Ing. Katarína Pivovarníková, Grafické štúdio EOZNAMENIA, Slovenská 355, 094 31 Hanušovce nad Topľou najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
5. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
6. Zodpovedáte len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
7. Ak ste požiadali o začatie poskytovania služby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.
Návrat na obsah